Районен съд - Първомай

                ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон 0336 62261, факс: 0336 65831

                    

Съдебни заседания

Насрочени дела

       

Решени дела 2008

Решени дела 2014

Начало

Решени дела 2009 Решени дела 2015

Представяне

Решени дела 2010 Решени дела 2016

Структура

Решени дела 2011

Решени дела 2017

Интернет връзки

Решени дела 2012

Решени дела 2018

Полезна информация

Решени дела 2013 Решени дела 2019

Доклади и отчети

От 13.04.2010 година съдебните актове се

Обяви

публикуват на централен уеб базиран интерфейс

Образци на документи

Справка

Съдебни заседания

    Съдилищата разглеждат делата в открити съдебни заседания. Публичността на съдебния процес може да бъде ограничавана само със закон. Във всички случаи присъдата се обявява публично. Заседанията се провеждат в съдебната сграда по седалището на съда. В изключителни случаи със съгласието на председателя на съда съдебният състав може да реши да проведе съдебното заседание в друга сграда.