Районен съд - Първомай

 

ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Образци на бланки
1.

Молба за издаване на заверен препис от съдебен акт

   
2.

Молба за  получаване на изпълнителен лист

 

Начало

3.

Молба за получаване на незаверено копие от документ по дело

 

Представяне

4.

Молба за образуване на изпълнително дело

 

Структура

5.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост

 

Интернет връзки

6.

Молба за присъединяване на взискател

 

Полезна информация

7.

Молба за спиране на изпълнение по чл. 348 от ГПК

 

Доклади и отчети

8.

Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела

Обяви

9.

Молба за издаване на удостоверение за наличие на изпълнителни дела за издръжка

Образци на документи

10.

Молба за участие в публична продан

 

Съдебни заседания

11.

Молба за връщане на задатък

   
12.

Молба за теглене на суми от детски влог на малолетен

   
13.

Молба за теглене на суми от детски влог на непълнолетен

   
14.

Молба за разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетен

 
15.

Декларация от родители за даване на съгласие за сключване на граждански брак от непълнолетен

16.

Заявление за кандидатстване на работа

17.

Автобиография

18.

Декларация по чл. 136, ал. 2, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 131, т. 1 - т. 5 от ПАС

19.

Декларация по чл. 132, ал. 2 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ

20.

Заявление за получаване на призовки и съобщения по електронен път