Районен съд - Първомай

 

 ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Обяви

 

Заповед № 89 / 12.10.2007 относно реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Първомай

Начало

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Първомай на централен уеб базиран интерфейс

Представяне

 

Структура

Електронен пощенски адрес на Районен съд - Първомай: rsp_delovodstvo@abv.bg

Интернет връзки

Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК

Полезна информация

Заявление за получаване на призовки и съобщения по електронен път

Доклади и отчети

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд - Първомай

Обяви

Заповед № 98 / 30.08.2019 на и.ф. Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране на списъка за вещи лица

Образци на документи

Заповед № 99 / 30.08.2019 на и.ф. Председателя на Окръжен съд - Пловдив относно актуализиране на списъка за съдебни преводачи

Съдебни заседания

Бюджет на Районен съд - Първомай, утвърдет с Решение на  Пленума на ВСС по протокол № 2 / 24.01.2019 г.

Списък на съдебните заседатели за мандат 2019 - 2023 година

 

 

Районен съд - Първомай обявява конкурс за длъжността счетоводител

 

Заповед № 177 / 16.12.2019 на и.ф. Председателя на Районен съд - Първомай относно провеждане на конкурс за  длъжността "счетоводител"

 

Длъжностна характеристика

 
Необходими документи:  
Заявление, Автобиография, Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ, Декларация за несъвместимост