Районен съд - Първомай

 

 ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Обяви

 

Заповед № 89 / 12.10.2007 относно реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Първомай

Начало

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Районен съд - Първомай на централен уеб базиран интерфейс

Представяне

 

Структура

Електронен пощенски адрес на Районен съд - Първомай: rsp_delovodstvo@abv.bg

Интернет връзки

Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК

Полезна информация

Заявление за получаване на призовки и съобщения по електронен път

Доклади и отчети

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Районен съд - Първомай

Обяви

 

Образци на документи

Становище на Председателя на Апелативен съд - Пловдив и Протокол от 19.06.2015 г. от дискусия по предложенията за изменение на ЗСВ

Съдебни заседания

Списък за 2016 г.  на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на  Окръжен съд - Пловдив

Списък за 2016 г.  на  съдебни преводачи от Комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ при Окръжен съд - Пловдив

 

 

Районен съд - Първомай обявява 17 март 2017 година за Ден на отворените врати 

 
   

Образователна програма " Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

 

Съобщение от 22.11.2016 г.

 
   

Конкурс за съдебен деловодител в регистратурата

 

Заповед № 20 / 25.01.2017 г. относно провеждане на конкурс за длъжността " Съдебен деловодител в регистратурата"

 

Обява

 

Длъжностна характеристика

 

Образци на необходими документи:

 
Заявление за кандидатстване за работа  
Автобиография  
Декларация по чл. 136, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 131, т. 1 - т. 5 от ПАС  
Декларация по чл. 132, ал. 2 от ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ  
Заповед № 32 / 27.02.2017 г. относно допускане на кандидати до конкурс за длъжността " Съдебен деловодител в регистратурата"  
Протокол от 01.03.2017 г. на Комисия, назначена със Заповед № 32 / 27.02.2017 година  
Списък на допуснатите кандидати  
Списък на недопуснатите кандидати  
Заповед № 40 / 16.03.2017 г. относно назначаване на комисия по провеждане на конкурс за длъжността " Съдебен деловодител в регистратурата"  
Препис-извлечение от протокол от 20.03.2017 г. относно обявяване на резултати от конкурс за длъжността " Съдебен деловодител в регистратурата"