Районен съд - Първомай

ул. "Христо Ботев" № 13, email: rsp@parvomai.escom.bg, телефон / факс: 0336 62261

 

Интернет връзки
       

Министерство на правосъдието

Висш съдебен съвет

Министерски съвет

Върховен административен съд

Конституционен съд

Върховен касационен съд

Окръжен съд - Пловдив

Апелативен съд - Пловдив

Районен съд - Пловдив

Адвокатска колегия - Пловдив

Български правен портал

Нотариална камара

Камара на частните съдебни изпълнители

Община Първомай

        През 2015 г. в изпълнение на проект "Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система" по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.5. "Прозрачна и ефективна съдебна система" на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд, бяха създадени десет телевизионни рубрики, представящи съдебната власт.

       Рубриките , обособени под заглавието "Третата власт отвътре" бяха излъчени по БНТ, като в момента са достъпни чрез интернет страниците на телевизията и ВСС - в раздел "Галерия", подраздел "Третата власт отвътре", както и в раздел "Пресцентър", подраздел "Медиите за нас".

 

 

 

 

 

Начало

Представяне

Структура

Интернет връзки

Полезна информация

Доклади и отчети

Обяви

Образци на документи

Съдебни заседания