Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 35

/неприсъствено/

 

гр. Първомай, 04.04.2013г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

Районен съд Първомай, ІІ гр. състав, в публично съдебно заседание на трети април през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                    Районен съдия : Елена Калпачка

 

при секретаря Мария Запрянова,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 50 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен иск с правно основание чл. 79, във вр. с чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че въз основа на писмен Договор за работа на ишлеме от 03.01.2012 год., сключен между ответника и „***” ЕООД, вземанията по които са апортирани на ищеца, а прехвърлянето надлежно вписано в търговския регистър, е била изпълнена възложената с договора работа, за което са били издадени описаните в исковата молба четири броя фактури, след което ищецът продължил да изпълнява задълженията си по договора, като приобретател на изпълнителя, за което били издадени останалите три фактури за извършена работа от ищеца. Ответникът не изплатил напълно уговореното възнаграждение, описано в приложените по делото фактури. Част от задължението му било погасено чрез прихващане със споразумителен протокол № 4 от 17.01.2013 год. След поискване на остатъка не е изплатено доброволно задължението.

Ищецът моли да бъде осъден ответника да заплати сумата от 14 979,76 лв., представляваща неизплатено задължение по договор за работа на ишлеме, съгласно описани фактури, и сумата 707,95 лева, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от датата на издаване на всяка от фактурите, до 23.01.2013 г.

Моли да бъде осъден ответника да му заплати и направените по делото разноски.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията й, са били редовно връчени на ответника, чрез работник – управител склад, на 25.01.2013г., с указание да подаде писмен отговор в едномесечен срок. В определения срок такъв не е постъпил по делото. Ответникът е бил редовно призован за първото съдебно заседание, чрез служител – счетоводител, но не е изпратил представител, не е изразил становище и не е направил искане делото да се гледа в негово отсъствие.

В съдебно заседание пълномощникът на ищеца е направил искане по чл. 238, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът е уважил искането, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не е изпратил и представител в съдебно заседа-ние, за което е бил редовно призован. Не е направил искане за разглеждане на делото в отсъствие на представляващия го.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на непри-съствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроко-вете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника на л.33 от делото, както и в указанията в определение за насрочване на делото.

И на последно място – налице е и предпоставката по чл. 239, ал.1, т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства, извършена служебна справка по вписванията в партидата на ищеца в Агенция по вписванията, Търговски регистър, и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства, а именно договор за работа на ишлеме от 03.01.2012 год., анекси към същия, споразумителен протокол и фактури, приложени към исковата молба, искът е вероятно основателен.

Ето защо искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищеца се дължат от ответника направените по делото разноски в исковото производство, за които има представени доказателства по делото, а именно държавна такса в размер на 650 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 450 лв.

По изложените съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***ул. „***” № ***, с управител Е.П.С., да заплати на „***” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** ул. „***” №*, представлявано от Изпълнителен директор К.А.А., чрез адв. Г.В., сумата от общо 14 979,76 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки) представляваща главница по Договор за работа на ишлеме и анекси към него, за което са издадени фактури № 9370/18.06.2012 год. (в размер на 7207,01 лв.), № 9405/20.06.2012 год. (в размер на 2976,71 лв.), № 9506/27.06.2012 год. (в размер на 133,20 лв.), № 9758/20.07.2012 год. (в размер на 288,60 лв.) с издател „Денис – 2001” ЕООД, и фактури № 745/12.11.2012 год. (в размер на 1684,52 лв.), № 899/30.11.2012 год. (в размер на 133,20 лв.) и № 1192/29.12.2012 год. (в размер на 2556,52 лв.), с издател „Булиън” ЕАД, на осн. чл. 79, във вр. с чл. 266 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, сумата от 707,95 лв. (седемстотин и седем лева и деветдесет и пет стотинки), представляваща обезщетение за забава, както следва – сумата от 446,82 лв. по фактура № 9370/18.06.2012 год., сумата от 182,87 лв. по фактура № 9405/20.06.2012 год., сумата от 7,89 лв. по фактура № 9506/27.06.2012 год., сумата от 15,29 лв. по фактура № 9758/20.07.2012 год., сумата от 34,56 лв. по фактура № 745/12.11.2012 год., сумата от 1,98 лв. по фактура  № 899/30.11.2012 год. и сумата от 18,54 лв. по фактура № 1192/29.12.2012 год. за периода от датата на издаване на съответната фактура до 23.01.2013 год., на осн. чл. 86, ал.1 от ЗЗД, както и сумата от 1100 лв. (хиляда и сто лева) представляваща разноски по делото, на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК. 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от ГПК.

Копие от решението да се връчи на страните.

 

ЕК/ВК

Районен съдия: /п/